Burgerlijke aansprakelijkheid

De BA-verzekering komt tussenbeide wanneer, naar aanleiding van een ongeval, vaststaat dat één van de door de verzekeringsovereenkomst gedekte personen aansprakelijk is. Ze dekt met andere woorden de aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade die derden door hun fout geleden hebben. De fout is een verkeerde gedraging die niet zou gepleegd zijn door een normaal bedachtzaam en voorzichtig persoon.

In het algemeen heeft een slachtoffer recht op het volledige herstel van de schade die hem berokkend werd als er sprake is van een fout. Hij dient daarvoor alleen te bewijzen dat de betrokkene verkeerd gehandeld heeft, dat hij effectief schade geleden heeft en dat er een verband is tussen de begane fout en de geleden schade. Dat integrale herstel omvat onder andere het herstel in de oorspronkelijke staat of de vervanging van de beschadigde goederen, de medische zorgen en andere kosten voor behandeling van de gekwetsten, de door het slachtoffer en/of zijn naaste geleden morele schade, het herstel van de gevolgen van een overlijden, alsook de interesten vanaf de datum waarop de schade zich voorgedaan heeft tot de datum van het herstel ervan.